Àbac

L'àbac és una eina per al càlcul manual d'operacions aritmètiques, que consisteix en un marc amb filferros paral·lels per on es fan córrer boles. S'hi poden representar nombres enters o decimals. Per a representar un nombre es fa servir la base decimal on cada fil de boles representa les unitats, desenes, centenes, etcètera.
Problema de la motxilla
El problema de la motxilla, altrament dit KP és un problema d'optimització combinatòria. Modelitza una situació anàloga al fet d'omplir una motxilla, en la que no es pot posar més d'un cert pes, amb tot o una part d'un conjunt d'objectes. Aquests
Varietat (matemàtiques)
En matemàtiques, més específicament en topologia, una varietat és un espai topològic en el qual tots els punts tenen un veïnat que "s'assembla" a l'espai euclidià. La dimensió d'una varietat és la dimensió de l'espai euclidià amb què es
Teorema de la suma de dos quadrats
En matemàtiques, el teorema dels dos quadrats de Fermat enuncia les condicions perquè un nombre enter sigui la suma de dos quadrats d'enters, i precisa de quantes maneres diferents ho pot ser. Per exemple, segons aquest teorema, un nombre primer senar
Trisecció de l'angle
El problema de trisecar l'angle és un problema clàssic de construcció amb regle i compàs dels antics matemàtics grecs. Donat un angle, el problema consisteix a construir un altre angle que sigui una tercera part del primer, emprant només un regle no
Grup simètric
En matemàtiques, el grup simètric d'un conjunt X, denotat per SX o Sim(X), és el grup format per totes les funcions bijectives de X a X amb la composició de funcions com a operació de grup, és a dir, dues funcions d'aquest tipus f i g es poden
Geometria
La geometria és la branca del coneixement que s'ocupa dels objectes o figures i de les seves relacions en l'espai, és a dir: distància, posició, superfície, volum, forma, desplaçament, projecció, representació, etc. Fou un dels dos camps de les
Hexacontàedre pentagonal
En geometria, l'hexacontàedre pentagonal és un dels tretze políedres de Catalan, té 60 cares pentagonals
Fórmules de Viète
En matemàtiques, més específicament en àlgebra, les fórmules de Viète, anomenades així en honor de François Viète, són fórmules que relacionen les arrels d'un polinomi amb els seus coeficients
Nombre construïble
Un punt en el pla euclidià és un punt construïble si, donat un sistema de coordenades fix, el punt pot ser construït amb regle i compàs. Un nombre complex és un nombre construïble si el seu punt corresponent en el pla euclidià és construïble a
Martin Eichler
Martin Eichler va ser un matemàtic alemany