Acròstic

Un acròstic és una composició poètica en què les lletres que ocupen determinats llocs formen una paraula o frase. Pot haver-hi dues intencions darrere d'un acròstic: lúdica o amagar un missatge secret dins el poema. En aquest sentit trobem acròstics a la poesia amorosa i a la Bíblia.
Sonet anglès
El sonet anglès o sonet isabelí és una composició mètrica d'Art major que, a diferència del Sonet estricte, té un quartet més, en total tres i, en lloc dels tercets finals és un apariat que rebla tot el poema, com una sentència o adagi
Amfíbrac
L'amfíbrac és un peu mètric de clàusules trisíl·labes, on la central és una síl·laba tònica i les altres dues síl·labes àtones en les mètriques basades en l'accentuació. Quan la mètrica es basa en la distinció de les vocals, la síl·laba
Pentasíl·lab
El pentasíl·lab és un vers de cinc síl·labes mètriques, per tant d'art menor. Són molt freqüents en la poesia popular, però no en la poesia amorosa o en la poesia narrativa, i tampoc no han estat gaire utilitzats per la poesia medieval catalana
Esteve Polls i Borrell
Esteve Polls Borrell és un il·lustrador i autor de còmic, català, nascut el 1950. Fill d'Esteve Polls i Condom, escenògraf i director de teatre, i de Concepció Borrell i Pujol. Començà al món del còmic treballant amb l'editorial Bruguera. Amb 15
Octava italiana
Una octava italiana és una estrofa de vuit versos d'Art major, isosil·làbics, la disposició dels quals és una juxtaposició de dos quartets amb apariats a l'interior de cadascun
Octava romàntica
Una octava romàntica és, en mètrica poètica, una forma d'estrofa de vuit versos que conformen una composició separada en dos quartets o quartetes, bastits per metres diversos, a vegades heptasíl·labs, amb la rima ABBC DEEC. Com altres composicions
Octava clàssica
Una octava clàssica designa, en la mètrica, un tipus de repetició d'estructura de la rima i la melodia. En la mètrica catalana medieval també rebia el nom de cobla, que era una combinació de vuit versos. En concret, el cas de l'octava clàssica, es
Isosil·làbic
Isosil·làbic és un vers combinat en estrofes amb la mateixa mesura sil·làbica i el mateix repartiment accentual. L'isosil·labisme o isometrisme es produeix en una composició on tots els versos tenen el mateix metre, és a dir, la mateixa quantitat
Ignasi Plana i Fontana
Ignasi Plana i Fontana (1740/50-1811) fou un notari i escriptor, molt afeccionat al teatre va organitzar l'activitat teatral privada de cases principals de Barcelona, com la del Baró de Maldà i Maldanell o la seva pròpia, col·laborà amb el Teatre de
Las analfabetas
Las analfabetas és una pel·lícula xilena de 2013, dirigida per Moisés Sepúlveda i amb un guió escrit pel mateix Sepúlveda i Pablo Paredes Muñoz, autor també de l'aclamada obra teatral en què es basa. Va ser seleccionada per a ser presentada com