Locució llatina

Les locucions llatines són expressions en llatí que s'utilitzen en català amb un significat més o menys pròxim a l'original. En l'ús popular aquestes locucions es coneixen com a «llatinades». Atès que el llatí va ser la llengua d'expressió cultural i científica a Europa fins al segle xviii, moltes locucions han perviscut en el llenguatge jurídic, filosòfic, tècnic, religiós, mèdic i científic. N'hi ha moltes, també, que formen part del lèxic quotidià i operen un enllaç entre les llengües modernes i el llatí, el qual manté una actualitat tot i que oficialment és una llengua morta.
Cui prodest
Cui prodest, també Cui bono, és una locució llatina que fa referència al fet que en molts casos, a l'hora de determinar l'autor d'un acte, pot ser molt aclaridor preguntar-se qui es beneficiaria dels resultats. En el cas d'un delicte sovint així es
Sarinda
La sarinda o saroh és un instrument de corda de l'Índia derivat del sarangi que es toca amb arc. Disposa de tres cordes, dues d'elles afinades a l'uníson i la tercera a la quarta inferior. És el primer instrument a arquet que va arribar a l
Paràbola (al·legoria)
Una paràbola és una al·legoria que conté un ensenyament moral. La veu ve del llatí parabŏla i aquesta del grec παραβολή, i designa una forma literària consistent en un relat figurat, del qual, per analogia o semblança, es deriva un
Canvi fonètic
Un canvi fonètic o canvi fonològic és un canvi històric que té conseqüències perceptives i consegüentment productives en la pronunciació i de vegades en l'ortografia d'una llengua. S'ha de diferenciar entre el fenomen que és real i la seva
Intel·ligència d'eixam
La intel·ligència d'eixam o la intel·ligència col·lectiva és una forma d'intel·ligència que s'observa al comportament d'eixams d'insectes: per separat, no són particularment intel·ligents, però junts poden realitzar tasques complicades com es
Flexió
La flexió és el procediment morfològic d'algunes llengües per formar noves paraules a partir d'un lexema al qual s'afegeixen morfemes flexius. Es diferencia de la derivació pel fet que aquests morfemes aporten informació merament gramatical i no
Lògica informal
La lògica informal, o lògica no formal, és l'estudi dels arguments, tal com es presenten en la vida diària, en oposició a l'estudi dels arguments en una forma tècnica o artificial, que correspon a la lògica formal. Si la lògica formal és la
Biaix cognitiu
Un biaix cognitiu és un procés pel qual la cognició s'altera en funció de prejudicis, falses atribucions, induccions excessives o la perspectiva de l'observador. Tot acte de pensament té un biaix cognitiu, per la qual cosa l'objectivitat no existeix
Groma
La groma era un aparell d'anivellament utilitzat pels agrimensors de la Roma antiga
Vica Pota
Vica Pota a la mitologia romana era una deessa que representava la victòria i la conquesta. Ciceró explica que el seu nom derivava de vincendi atque potiundi, 'conquerir i aconseguir el domini