Presa d'aigua

Una presa d'aigua és una construcció que se situa sobre el llit d'un riu perpendicularment a aquest i al sòl, amb la finalitat de retenir l'aigua i crear un embassament o presa. Aquestes construccions normalment estan fetes de formigó o terres i se sostenen per diferents tipus de descàrregues de pes, com per exemple els contraforts. En enginyeria es denomina presa un mur fet amb pedra, formigó o materials solts, que es construeix habitualment en una tancada o en un congost sobre un riu, riera o canal amb la finalitat de contenir l'aigua a la llera fluvial per a la seva posterior aprofitament en abastament o regadiu, per elevar el seu nivell amb l'objectiu de derivada a canalitzacions de reg, o per a la producció d'energia mecànica al transformar l'energia potencial de l'emmagatzematge en energia cinètica, i aquesta novament en mecànica quan la força de l'aigua acciona un element mòbil. L'energia mecànica es pot aprofitar directament, com en els antics molins, o de manera indirecta per produir energia elèctrica, com es fa en les centrals hidroelèctriques. Una altra funció d'algunes preses és contenir les avingudes produïdes per pluges torrencials que podrien inundar àrees rurals o agrícoles aigües avall.
Malnutrició
La malnutrició és un terme general emprat per descriure una condició sanitària causada per una inadequada o insuficient alimentació i nutrició; per una alimentació incorrecta que resulta d'una assimilació deficient, una dieta pobra o una
Radiació de sincrotró
La radiació de sincrotró és una mena de radiació electromagnètica característica produïda per partícules carregades, com ara electrons, que es mouen a gran velocitat, a una fracció apreciable de la velocitat de la llum, en un camp magnètic. Com
Espectre visible
L'espectre visible és la regió de l'espectre electromagnètic que l'ull humà és capaç de percebre. A la radiació electromagnètica en aquest rang de longituds d'ona se l'anomena llum visible o, simplificant, simplement llum. Gràcies a la sensació
Estat de la matèria
En física i en química, un estat de la matèria, o fases, correspon de fet a una sèrie d'estats macroscòpics, que tenen un conjunt de propietats físiques i químiques relativament uniformes. Històricament, la diferenciació es feia basant-se en
Semiconductor
Un semiconductor és un material que es comporta com un aïllant a molt baixa temperatura, però que presenta certa conductivitat elèctrica a temperatura ambient essent possible de controlar aquesta conductivitat per mitjà de l'addició d'impureses. Un
Transferència horitzontal de gens
La transferència horitzontal de gens, o HGT, també trasllat de gens lateral (LGT), és qualsevol procés en el qual un organisme transfereix material genètic a una altra cèl·lula que no és el seu descendent. Per contrast, la transferència vertical
Segell (autenticació)
Un segell és una marca sobre un document o objecte que permet verificar qui n'és l'autor. Sovint també permet garantir que el contingut del document no ha estat alterat o llegit per cap altra persona que el destinatari al que s'adreça. La sigil
Circ glacial
Un circ glacial és una forma de relleu i modelat glacial, constituïda per una depressió semicircular, amb forma d'amfiteatre, relativament plana dominada per parets abruptes. Es formen als llocs on s'originen les glaceres, a prop dels cims de les
Impressió
La impressió és l'acció i efecte de deixar una marca o empremta sobre alguna cosa. El suport de la impressió és habitualment el paper però també poden ser impresos altres materials com plàstics, teixits (estampat), etc. La impressió és l'art de
Las analfabetas
Las analfabetas és una pel·lícula xilena de 2013, dirigida per Moisés Sepúlveda i amb un guió escrit pel mateix Sepúlveda i Pablo Paredes Muñoz, autor també de l'aclamada obra teatral en què es basa. Va ser seleccionada per a ser presentada com