2005 Top Ten of Polemic for Technology

Wiki
Un wiki és un lloc web col·laboratiu que pot ser editat des del navegador pels usuaris. Els usuaris d'un wiki poden d'aquesta manera crear, modificar, enllaçar i esborrar el contingut d'una pàgina web, de forma interactiva, fàcil i ràpida. Un dels wikis més coneguts és la Wikipedia
Impremta
Una impremta o premsa d'impremta és un dispositiu mecànic que permet, per mitjà de la pressió a una superfície entintada, la reproducció de textos escrits i imatges per un mitjà d'impressió com pot ser el paper, tela, pergamí o altres materials. És també el conjunt de procediments gràfics i de tècniques que concorren en l'elaboració d'una obra impresa. Consisteix a aplicar tinta, generalment oliosa, sobre unes peces metàl·liques per gravar-les als materials per compressió. Més modernament
Xarxa en estrella
La Xarxa en estrella és una topologia de xarxa on els nodes estan connectats a un node central o hub mitjançant enllaços punt a punt, que actua d'encaminador per transmetre els missatges entre nodes
Sense fil
Sense fil és la tecnologia que permet la comunicació entre dispositius electrònics, que no es basa en el contacte físic a través de cables. Els aparells que són propers es comuniquen utilitzant ones radioelèctriques mitjançant els emissors i receptors incorporats
Llenguatge de modelització unificat
L'UML o llenguatge de modelització unificat (Unified Modeling Language, és un llenguatge de modelat de sistemes de programari, és el més conegut i utilitzat en l'actualitat, està suportat per l'OMG. És un llenguatge gràfic per visualitzar, especificar, construir i documentar un sistema. L'UML ofereix un estàndard per descriure un sistema, incloent aspectes conceptuals tals com els processos de negoci i funcions del sistema, i aspectes concrets com expressions de llenguatges de programació
Astronàutica
L'astronàutica —anomenada 'cosmonàutica', rus: Космонавтика, a l'antiga Unió Soviètica i avui als països que la componien i també als que foren part del camp socialista— és la teoria i la pràctica de la navegació fora de l'atmosfera terrestre, basada en el disseny i construcció d'aparells pensats per treballar i funcionar en l'espai, siguin tripulats o no tripulats
Pintura
La pintura és l'art de pintar, d'expressar-se sobre una superfície mitjançant formes i colors. La pràctica de l'art de pintar consisteix a aplicar una tècnica concreta damunt una superfície determinada, sia un full de paper, un llenç, un mur, una fusta o un retall de teixit. La finalitat n'és obtenir una composició amb les formes, colors, textures i el dibuix, que dona lloc a una obra d'art d'acord amb uns principis estètics
Windows XP
Windows XP és una línia de sistemes operatius produïts per Microsoft per l'ús en ordinadors personals, ordinadors que inclouen prestacions des de la llar i de negoci d'escriptori, ordinadors portàtils, mitjans de comunicació i centres multimédia. El nom "XP" és l'abreviatura de "experiència". Windows XP és el successor de Windows 2000 Professional i Windows Me, i és la primera versió orientada cap al consumidor del sistema operatiu fabricat per Microsoft per a ser construït amb el nucli i
Equip de protecció individual
Els Equips de Protecció Individual (EPI) són tota mena d'equip destinat a ser vestit o portat pels treballadors i que els protegeixi d'un o més riscs, com ara lesions o infeccions, que podrien comprometre'n la seguretat o la salut laboral. Els EPI han de protegir qui en porti d'elements que poden ser perillosos per a ell: partícules o objectes físics, electricitat, calor, productes químics, agents biològics i aerosols atmosfèrics
Informàtica
La Informàtica és la ciència o tècnica relativa a la tecnologia que estudia el tractament automàtic de la informació utilitzant dispositius electrònics i sistemes computacionals. En el que avui en dia coneixem com a informàtica hi influeixen moltes de les tècniques i de les màquines que les persones han desenvolupat durant la història per donar suport i potenciar les seves capacitats de memòria, de pensament i de comunicació. D'entre aquestes màquines cal destacar l'ordinador