2006 Top Ten of Polemic for Mathematics

Cana
Una cana o canya d'amidar fou una antiga unitat de longitud, usada a la Corona d'Aragó, el migdia francès i el nord d'Itàlia. Equivalia a 8 pams
Entscheidungsproblem
El Entscheidungsproblem fou el repte en lògica simbòlica de trobar un algorisme que decidís si una fórmula de càlcul de primer ordre és un teorema. El 1936, de manera independent, Alonzo Church i Alan Turing demostraren que és impossible escriure tal algorisme. Com a conseqüència, és també impossible decidir amb un algorisme si una frase qualsevol de l'aritmètica és certa o falsa
Milla
Es coneix com a milla diverses unitats de longitud més o menys semblants emprades al llarg de la història, cap de les quals forma part del sistema mètric decimal. Les milles foren una de les principals unitats de distància del món occidental malgrat que el seu valor variava d'un país a un altre. Amb la introducció del sistema mètric, els països llatins -així com altres, començaren a fer ús del quilòmetre per a mesurar distàncies terrestres i, actualment, s'utilitza a tot el món, excepte en
Àlgebra
L'àlgebra és una de les principals branques de les matemàtiques juntament amb la geometria, l'anàlisi i la teoria de nombres. L'àlgebra es pot considerar com una generalització i extensió de l'aritmètica. El terme prové de l'àrab al-jabr (الجبر) i significa "restauració", i és part del títol d'un tractat de l'any 830 escrit pel matemàtic persa Muhàmmad ibn Mussa al-Khwarazmí: Al-Kitab al-muhtasar fi hirab al-jabr wa-l-muqabala
Tona (unitat)
Una tona és una unitat de mesura de la massa que equival a 1.000 kg. Aquesta unitat de mesura no forma part del Sistema Internacional, però la seva utilització està acceptada en aquest sistema des fa molt de temps, la tona i el seu símbol t van ser adoptats pel Comitè Internacional de Pesos i Mesures el 1879. El Sistema Internacional disposa d'una unitat per als 1.000 kg, el megagram, però mai ha tingut massa ús
Arrel d'una funció
Una arrel d'una funció f(x) és un element x del domini d'aquesta funció tal
Peta-
Peta (símbol P) és un prefix del Sistema Internacional que indica un factor de 1015, o 1.000.000.000.000.000
Matemàtiques
La matemàtica és aquella ciència que estudia patrons en les estructures de cossos abstractes i en les relacions que s'estableixen entre aquests
Quilòmetre quadrat
Un quilòmetre quadrat o km² és la superfície que ocupa un quadrat d'un quilòmetre de costat. És una de les unitats derivades del Sistema Internacional d'Unitats
Milió
Un milió és un nombre natural que s'escriu 1000000 en el sistema de numeració àrab i M en el romà. En el sistema binari és 11110100001001000000 i en l'hexadecimal és F4240. La seva factorització en nombres primers és 2⁶ × 5⁶. A vegades s'usa per designar quantitats imprecises molt altes. Al SI, el prefix del milió és mega-, i el seu símbol es M