2007 Top Ten of Polemic for Health

Centre d'atenció primària
Centre d'atenció primària (CAP) o centre de salut (CS) és l'edifici o lloc on la població és atesa en un primer nivell assistencial. El personal i l'activitat que s'hi fa, pot variar d'un país a un altre i d'un centre a altre
Malaltia de Hirschsprung
La malaltia de Hirschsprung o megacolon aganglionar és una obstrucció del còlon deguda a moviments anòmals d'aquest, d'origen genètic i present al néixer
GxP
Com a GxP es coneix el conjunt de normes per a la correcta pràctica en l'àrea de treball, especialment en els camps de la medicina, la farmàcia i la química farmacèutica on la seua importància és bastant gran
Hipertensió arterial
La hipertensió arterial (HTA) és una malaltia crònica consistent en una elevació persistent de la pressió arterial, per sobre de 140/90 mmHg
Grip
La grip és una malaltia infecciosa que afecta els ocells i els mamífers provocada pel virus ARN, de la família dels ortomixovírids. El terme "grip" deriva del francès gripper o de l'alemany suís grüpen. El nom alternatiu, influença, deriva de l'italià influenza, que significa "influència". En els humans, els símptomes habituals de la malaltia són esgarrifances, febre, faringitis, dolors musculars, mals de cap severs, tos, feblesa i malestar general. En els casos més greus, la grip provoca
Fèmur
El fèmur és un os del membre inferior, recte, llarg, asimètric, format per un cos o diàfisi prismàtica triangular, amb tres cares, anterior i laterals; tres marges, posterior, intern i externs i dos extrems o epífisi articulars
Raspall
Un raspall, espalmador és un utensili consistent en un mànec i una base, sobre la qual es fixen cerres o altres elements flexibles aptes per a raspallar. N'hi ha diverses menes, diferenciades pels materials i per l'ús a què es destinen
Farmacovigilància
La farmacovigilància és la ciència i les activitats relacionades amb la detecció, recol·lecció, registre, avaluació i comprensió sistemàtica de les reaccions adverses als medicaments, amb la finalitat de determinar possible causalitat, freqüència d'aparició i gravetat, per a així poder establir mesures preventives que asseguren l'ús racional del medicament
Càncer
El càncer és un tipus de malaltia en què un grup de cèl·lules desenvolupen un creixement descontrolat, invasió i a vegades metàstasis. Aquestes tres propietats malignes dels càncers els distingeixen dels tumors benignes, que s'autolimiten i ni envaeixen ni metastatitzen. La majoria de càncers formen un tumor, però alguns, com per exemple les leucèmies, no ho fan. La branca de la medicina que s'ocupa de l'estudi, el diagnòstic, el tractament i la prevenció del càncer és l'oncologia. Alguns
Antihistamínic
Es coneix com a antihistamínics aquells medicaments que interaccionen amb els mecanismes fisiològics de la histamina blocant-los. Normalment s'utilitza aquest mot per a anomenar principis actius que combaten els símptomes de les al·lèrgies, les quals precisament originen part dels seus símptomes a causa d'un gran alliberament d'histamina i d'altres mediadors cel·lulars per part del sistema immunològic