2007 Top Ten of Polemic for Mathematics

Diòptria
La diòptria és la unitat de mesura amb què s'expressa la potència d'una lent o d'un mirall corbat. És la inversa de la distància focal expressada en metres. Per exemple, si una lent té una distància focal de 2 metres, té 0,5 diòptries; si té una distància focal de 33,3 centímetres, té 3 diòptries, etc
Correspondència
Siguin A i B dos conjunts. Es diu que G és una correspondència de A a B si G ⊆ A×B. Per tant, una correspondència és un subconjunt del producte cartesià de dos conjunts
Cana
Una cana o canya d'amidar fou una antiga unitat de longitud, usada a la Corona d'Aragó, el migdia francès i el nord d'Itàlia. Equivalia a 8 pams
Nombres coprimers
Dos nombres enters són coprimers si el seu màxim comú divisor és 1, és a dir, que els únics divisors comuns que tenen són 1 i -1. Per exemple 15 i 8 són coprimers. També es diu que aquests nombres són primers entre si. Cal doncs adonar-se que qualsevol nombre natural és coprimer amb qualsevol nombre primer, sempre que aquest nombre natural no sigui un múltiple d'aquest nombre primer
Circumferència
Una circumferència és la corba plana tancada formada pel conjunt de tots els punts del pla la distància dels quals a un punt donat del pla (centre) és constant i anomenada radi. De manera equivalent, és la corba tancada que descriu un punt que es mou sobre el pla amb la condició que la distància entre ell i un punt fixat sigui constant
Anàlisi dimensional
L'anàlisi dimensional és una eina matemàtica basada en l'àlgebra, utilitzada sovint en física, química i enginyeria, per simplificar un problema, tot reduint el nombre de variables al nombre mínim de paràmetres essencials. Dos sistemes que tinguin els mateixos paràmetres essencials es poden considerar similars, i es poden estudiar conjuntament
Veí més proper
El veí més proper és un algorisme de classificació
P versus NP
La teoria de complexitat computacional és part de la teoria de la computació, que estudia els recursos necessaris durant el càlcul per resoldre un problema donat. Els recursos més habituals són temps i espai
Triangle
Un triangle és un polígon de tres costats. En geometria euclidiana tres punts diferents no alineats defineixen sempre un únic pla i un únic triangle. La branca de les matemàtiques que tracta les relacions internes dels triangles és la trigonometria
Baud
En telecomunicacions, informàtica i electrònica, un baud és una unitat que expressa la velocitat a la que és modula la informació que es transmet a través d'un canal de comunicació. El seu símbol és Bd i equival al nombre d'impulsos transmesos per segon