2007 Top Ten of Polemic for Technology

Hivernacle
Un hivernacle és una construcció més o menys permanent que permet modificar el microclima del seu interior i permetre el conreu de vegetals en millors condicions o fora d'època
Cèl·lula mare
Les cèl·lules mare són les cèl·lules primordials no diferenciades que conserven l'habilitat de diferenciar-se en altres tipus cel·lulars. Aquesta habilitat els permet d'actuar com un sistema reparador per al cos, substituint altres cèl·lules mentre l'organisme encara és viu
Explosiu
Un explosiu és una substància que per alguna causa externa es transforma en gas i allibera calor, pressió o radiació en un temps molt breu. Un explosiu és un artefacte més o menys senzill, habitualment proveït d'un mecanisme accionador i d'un material que s'expandeix
Canyissada
La canyissada és el conjunt de canyes teixides o disposades paral·lelament i fermades entre elles, amb les quals es construïxen des de l'antiguitat cobertes, sostres, estacades, escuts i armadures
Nau espacial
Una nau espacial és un vehicle que està dissenyat per viatjar més enllà de l'atmosfera terrestre, a l'espai. Les naus espacials poden ser robòtiques o bé vehicles tripulats. El terme també s'utilitza per a descriure satèl·lits artificials amb criteris de disseny similars
Càmera
Càmera és el nom genèric de diversos sistemes o aparells per a capturar imatges fixes o en moviment. El seu nom prové del llatí camera que significa "habitació" o "cambra
H.261
El protocol H.261 és un estàndard de codificació de vídeo dissenyat inicialment per transmissions sobre línies XDSI en les que les ràtios de dades fossin múltiples de 64kbit/s. La ràtio de dades de l'algorisme codificador va ser dissenyat per ser capaç d'operar entre 40kbit/s i 2Mbit/s. L'estàndard suporta CIF i QCIF amb resolucions de 352x288 i 176x144 respectivament
Internet Bird Collection
La Internet Bird Collection és una videoteca interactiva d'ocells, de lliure accés a Internet (IBC) creada pels Editors de l'enciclopèdia Handbook of the Birds of the World, entre ells Josep del Hoyo. A data de gener de 2009, gairebé el 60% d'espècies d'ocells hi tenen vídeos. A principis de 2009 va ser remodelada i ara inclous també fotografies i gravacions de so
Gnòmon
Un gnòmon és un estil, tija o columna que, per la posició i llargària de la seva ombra, serveix com a indicador. En geometria, un gnòmon és una figura plana formada llevant un paral·lelogram del cantó d'un paral·lelogram més gran. Aquest és un cas particular del gnòmon pitagòric: una figura geomètrica que ha de ser afegida a una figura donada perquè la figura nova sigui semblant a aquesta última
Programari
El programari és el conjunt dels programes informàtics, procediments i documentació que fan alguna tasca en un ordinador. Comprèn el conjunt sistemàtic dels programes d'explotació i dels programes informàtics que serveixen per a aplicacions determinades. El terme inclou aplicacions com els processadors de text, programari de sistema com el sistema operatiu, que fa d'interfície entre el maquinari i les aplicacions, i finalment el programari intermediari, que controla i coordina sistemes distribuïts