2008 Top Ten of Polemic for Mathematics

Pertinença
En la teoria de conjunts la pertinença d'un element a un conjunt és la propietat de pertànyer l'element al conjunt. Es denota per
Institut d'Estadística de Catalunya
L'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) és l'òrgan estadístic de la Generalitat de Catalunya. És un organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya amb personalitat jurídica pròpia, amb autonomia administrativa i financera, i amb plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats
Explosió demogràfica
Una explosió demogràfica és la segona fase de la transició demogràfica dels països desenvolupats, caracteritzada pel descens ràpid de la taxa de mortalitat i el manteniment d'una taxa de natalitat elevada, la qual cosa provocava un creixement molt accelerat de la població total. A la cultura occidental es produí durant la Revolució Industrial
Torr
El torr és una unitat de pressió que no pertany al SI. Deu el seu nom al físic i matemàtic italià Evangelista Torricelli. Originalment va ser definida com la pressió exercida per una columna d'un mil·límetre de mercuri, d'aquí ve que la unitat de pressió baromètrica també sigui coneguda com un mil·límetre de mercuri o 1 mmHg
Circumferència
Una circumferència és la corba plana tancada formada pel conjunt de tots els punts del pla la distància dels quals a un punt donat del pla (centre) és constant i anomenada radi. De manera equivalent, és la corba tancada que descriu un punt que es mou sobre el pla amb la condició que la distància entre ell i un punt fixat sigui constant
Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX
La Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX és una associació amb seu a Sa Cabaneta (Marratxí) que va ser fundada el 24 de maig de 2005 i presentada a la Fundació Pilar i Joan Miró de Palma el 29 d'octubre del mateix any. Es dedica a la divulgació de les matemàtiques resolent enigmes i relacionant les matemàtiques amb altres disciplines. El 2010 l'entitat agrupava un centenar de persones, la majoria docents
Llengua minoritzada
Llengua minoritzada és un terme creat per la sociolingüística, aplicable a tot codi lingüístic que no gaudeix d'un ple reconeixement legal i/o ús social, ni és d'obligat coneixement en el seu territori històric, per raó de la imposició d'una llengua originàriament exògena
Nombre aleatori
Un nombre aleatori és un resultat de generar una variable a l'atzar
Mediatriu
La mediatriu d'un segment és la recta perpendicular que passa pel seu punt mitjà. La mediatriu és la línia recta perpendicular a aquest segment traçada pel seu punt mitjà
Premi Abel
El Premi Abel és un guardó internacional que s'atorga anualment a un o més matemàtics per contribucions científiques excepcionals en el camp de les matemàtiques. El govern noruec va crear el premi l'any 2002, coincidint amb el segon centenari del naixement del matemàtic noruec Niels Henrik Abel, i es va atorgar per primera vegada l'any 2003. Els objectius del premi són augmentar la consideració de les matemàtiques en la societat i estimular l'interès dels joves per les matemàtiques. La