2009 Top Ten of Polemic for Mathematics

Perspectiva militar
La perspectiva militar és un sistema de projecció gràfica paral·lela obliqua. És, així mateix, un sistema de representació per mitjà de tres eixos cartesians. L'eix z es troba vertical, mentre que els altres dos formen 90° respectivament l'un de l'altre. És molt comú que l'eix x es trobi a 120° de l'eix z, mentre que l'eix y es troba a 150° d'aquest mateix eix
Direcció vectorial
En un espai vectorial la direcció i el sentit d'un vector queden determinats pel vector unitari resultant de multiplicar el vector per l'invers de la seva norma. Si no ens importa el sentit i només volem la direcció aleshores prenem els resultats possibles mòdul el producte per
Semodius
El semodius era una unitat romana de mesura de líquids equivalent a 4,32 litres. Era equivalent a l'hemiecte grec
Culleus (mesura)
Culleus o també Cúleus era una unitat romana de mesura de líquids equivalent a 523,92 litres. Va ser la mesura liquida més gran i equivalia a 20 àmfores o 160 congis. Aquesta era la mesura romana utilitzada per calcular el producte de les vinyes
Angle
En geometria, un angle és una figura geomètrica formada per dues semirectes d'origen comú. També s'anomena angle la regió compresa entre aquestes semirectes. La magnitud de l'angle és la «quantitat de rotació» que separa les dues rectes, i es pot mesurar considerant l'amplitud de l'arc circular format quan es rota una semirecta al voltant del vèrtex fins que coincideix amb l'altra semirecta. Quan no hi ha possibilitat de confusió, el terme "angle" s'usa indistintament tant per la configuració
Forma lineal
Sigui V un objecte matemàtic qualsevol amb estructura lineal sobre un altre objecte K amb estructura aritmètica. Típicament V és un K-mòdul sobre un anell K, o un espai vectorial sobre un cos K. Una forma lineal és una
Pam
Un pam és una antiga unitat de longitud antropomètrica que es va estandarditzar en 20,873 centímetres. A Catalunya i les Illes era la vuitena part de la cana. Al País Valencià és la quarta part de la vara
Quintar
El quintar és una unitat de mesura de massa equivalent a un terç de la càrrega i que conté quatre arroves. Segons la zona equivalia entre quaranta-un quilograms i mig i quaranta-dos
PuTTY
PuTTY (/ˈpʌti/) és un emulador de terminal gratuït i de codi obert, consola serie i aplicació de transferència de fitxers de xarxa. Desenvolupat per Simon Tatham. Suporta diversos protocols de xarxa, incloent SCP, SSH, Telnet, rlogin i connexions amb TPC/IP en mode RAW. També pot connectar-se a un port sèrie. Inicialment va ser desenvolupat per funcionar sobre el sistema operatiu Microsoft Windows però actualment n'existeixen versions per diverses plataformes Unix i Linux, i també versions per
Faraday (unitat)
El faraday era una unitat de càrrega elèctrica que equivalia a la càrrega de 6,02 × 1023 electrons, un mol d'electrons. Aquesta unitat va ser substituïda al Sistema Internacional d'Unitats pel coulomb, un faraday equivaldria aproximadament a 96485,3415 coulombs