2010 Top Ten of Polemic for Mathematics

Mediatriu
La mediatriu d'un segment és la recta perpendicular que passa pel seu punt mitjà. La mediatriu és la línia recta perpendicular a aquest segment traçada pel seu punt mitjà
Derivació de les funcions trigonomètriques
La derivació de les funcions trigonomètriques és el procés matemàtic de trobar el ritme al qual una funció trigonomètrica canvia respecte de la variable independent; la derivada de la funció. Les funcions trigonomètriques habituals inclouen les funcions sin(x), cos(x) i tan(x). Per exemple, al derivar f(x) = sin(x), s'està calculant la funció f′(x) tal que dona el ritme de canvi del sin(x) a cada punt x
Equació de cinquè grau
En matemàtiques, una equació de cinquè grau, també coneguda com a equació quíntica és una equació polinòmica de grau cinc. La seva forma general és
Kilobit
Un kilobit és una unitat d'informació, abreujada sovint kbit o kb
Geodèsica
La geodèsica en la geodèsia és la línia més curta que va d'un punt a un altre dins una superfície
Base (geometria)
En geometria s'anomena base la línia o el pla d'una figura geomètrica plana (2D), com ara un triangle o un pentàgon, o al pla de contorn d'una amb volum (3D), com ara un hexaedre o un con, sobre el qual descansa imaginàriament la figura. En particular, s'anomena "base" a un dels costats paral·lels d'un trapezi o al costat diferent en un triangle isòsceles. En figures com per exemple les piràmides és important indicar, per a la seva descripció, si la seva base és quadrada, circular, pentagonal
Asímptota
En geometria analítica, una asímptota d'una corba és una recta tal que la distància entre la corba i la recta s'aproxima a zero, quan una o les dues coordenades o tendeixen a l'infinit. Algunes fonts inclouen l'exigència que la corba no pugui creuar la línia a l'infinit, però això no és habitual entre els autors moderns. En alguns contexts, com la geometria algebraica, una asímptota es defineix com una línia que és tangent a una corba a l'infinit
Romboide
Un romboide és un quadrilàter paral·lelogram els costats del qual són paral·lels dos a dos, i en què els costats paral·lels tenen la mateixa longitud
Ameristos
Ameristos (Ameristus, Ἀμέριστος), fou un geòmetra grec germà del poeta Estesícor. És esmentat per Procle. Va viure al segle VII aC
Nombre senar
Els nombres senars, imparells o escarsers són aquells nombres enters que no són parells i per tant no són múltiples de 2. Els primers nombres senars són: 1, 3, 5, 7, 9,11,13 ... Sumant o restant 2 a un nombre senar s'obté un altre nombre senar. Sumant o restant una unitat a un nombre senar s'obté un altre nombre parell