2011 Top Ten of Polemic for Mathematics

Funció real
En matemàtiques, una funció real és una funció tal que totes les seves imatges són nombres reals, per tant el seu recorregut és un subconjunt dels reals i el seu codomini és la recta real. Si el domini de la funció també és un subconjunt de la recta real llavors la funció s'anomena funció real de variable real
Llista de matemàtics grecs
A continuació es presenta una llista dels matemàtics grecs més destacats de l'època clàssica
Fracció generatriu
La fracció generatriu és la fracció irreductible que genera un nombre decimal donat. El resultat pot ser un nombre decimal exacte, decimal periòdic pur o decimal periòdic mixt. Expressa un nombre decimal en forma de fracció. Els passos per obtenir la fracció generatriu d'un nombre decimal depenen del tipus de nombre
Llista d'unitats de massa d'Assíria
Aquesta és una llista de les unitats de pes emprades a l'antiga Assíria
Axiomes de la geometria
Els axiomes de la geometria són setze axiomes que parlen sobre l'existència i propietats dels ens fonamentals de la geometria: el punt, la recta, el pla i l'espai. Els axiomes de la geometria se solen agrupar en sis classes. En geometria euclidiana es té, a més, l'axioma de paral·lelisme
Pertinença
En la teoria de conjunts la pertinença d'un element a un conjunt és la propietat de pertànyer l'element al conjunt. Es denota per
Integral de Lebesgue-Stieltjes
En matemàtiques la integral de Lebesgue-Stieltjes generalitza la integral de Riemann-Stieltjes i la integral de Lebesgue, preservant molts dels avantatges d'aquesta última, però en un marc teòric de la mesura més general
Goniòmetre
Un goniòmetre és un aparell que serveix per a mesurar angles. Entre altres aplicacions, s'utilitza en craneometria i somatometria per a mesurar i identificar diferents angles dels ossos de la cara i del crani
Triangle isòsceles
Un triangle és isòsceles quan té dos costats de la mateixa longitud
Mot jòquer
Un mot jòquer o mot bagul és aquella paraula que pot ser emprada amb nombrosos significats i, per tant, no té prou precisió lèxica com per a ser utilitzada en un registre formal amb un nivell de la llengua estàndard o culta