2013 Top Ten of Conflict for Mathematics

Nombre
Un nombre o número és el concepte que sorgeix del resultat de comptar les coses que formen un agregat, o una generalització d'aquest concepte. Aquesta és la definició que li dona el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans. En aquesta definició queden clarament inclosos tots els tipus de nombres que tracten les matemàtiques, perquè tots són generalitzacions del concepte dels nombres que es fan servir per a comptar, és a dir, els nombres naturals
Quadrilàter
En geometria, un quadrilàter és un polígon de quatre costats. Es tracta d'una figura plana
Mínim comú múltiple
El mínim comú múltiple (m.c.m.) de dos o més nombres enters positius és el menor nombre enter positiu que és múltiple de tots ells. Per exemple, si tenim el 72 i el 50 considerem els múltiples enters positius de cadascun
Matemàtiques
La matemàtica és aquella ciència que estudia patrons en les estructures de cossos abstractes i en les relacions que s'estableixen entre aquests
Triangle
Un triangle és un polígon de tres costats. En geometria euclidiana tres punts diferents no alineats defineixen sempre un únic pla i un únic triangle. La branca de les matemàtiques que tracta les relacions internes dels triangles és la trigonometria
Barbarisme
Un barbarisme és una expressió, paraula o construcció que no es considera assimilada a la llengua pròpia i es considera un empobriment de la llengua en què s'importa
Polígon
En geometria, un polígon és una figura plana formada per un nombre finit de segments lineals seqüencials. Cadascun d'aquests segments és un costat, i cada un dels punts on s'uneixen dos costats és un vèrtex. Sovint, el terme polígon també s'utilitza per descriure l'àrea compresa dins de la figura, o la unió de la figura i l'àrea. Un n-gon és un polígon de n costats, i un polígon amb tots els angles i costats iguals s'anomena polígon regular. Un polígon és un exemple bidimensional del
Nombre mixt
Un nombre mixt és la suma d'un nombre enter i una fracció pròpia. En alguns contextos, per exemple, en la nomenclatura tradicional dels diàmetres de canonades, aquesta suma queda indicada implícitament sense utilitzar de cap operador visible com "+"; per exemple, referint-se a dos pastissos sencers i a tres quartes parts d'un altre pastís, la part sencera i la fraccionària del nombre s'escriuen una al costat de l'altre: . En matemàtiques però, és diferent, ja que el fet de no posar cap operador
Sistema binari
El sistema binari és un sistema de numeració en el qual tots els nombres es representen utilitzant com a base dues xifres: zero i un. En altres paraules, és un sistema de numeració de base 2, mentre que el sistema que utilitzem més habitualment és de base 10, o decimal
Geometria
La geometria és la branca del coneixement que s'ocupa dels objectes o figures i de les seves relacions en l'espai, és a dir: distància, posició, superfície, volum, forma, desplaçament, projecció, representació, etc. Fou un dels dos camps de les matemàtiques clàssiques; l'altre camp n'és l'aritmètica o estudi dels nombres