2013 Top Ten of Polemic for Mathematics

Nombre mixt
Un nombre mixt és la suma d'un nombre enter i una fracció pròpia. En alguns contextos, per exemple, en la nomenclatura tradicional dels diàmetres de canonades, aquesta suma queda indicada implícitament sense utilitzar de cap operador visible com "+"; per exemple, referint-se a dos pastissos sencers i a tres quartes parts d'un altre pastís, la part sencera i la fraccionària del nombre s'escriuen una al costat de l'altre: . En matemàtiques però, és diferent, ja que el fet de no posar cap operador
Mínim comú múltiple
El mínim comú múltiple (m.c.m.) de dos o més nombres enters positius és el menor nombre enter positiu que és múltiple de tots ells. Per exemple, si tenim el 72 i el 50 considerem els múltiples enters positius de cadascun
Quadrilàter
En geometria, un quadrilàter és un polígon de quatre costats. Es tracta d'una figura plana
Cent trenta-vuit
El nombre 138 (CXXXVIII) és el nombre natural que segueix al nombre 137 i precedeix al nombre 139. La seva representació binària és 10001010, la representació octal 212 i l'hexadecimal 8A. La seva factorització en nombres primers és 2×3×23; altres factoritzacions són 1×138 = 2×69 = 3×46 = 6×23
Cent trenta-quatre
El nombre 134 (CXXXIV) és el nombre natural que segueix al nombre 133 i precedeix al nombre 135. La seva representació binària és 10000110, la representació octal 206 i l'hexadecimal 86. La seva factorització en nombres primers és 2×67; altres factoritzacions són 1×134 = 2×67; és un nombre 2-gairebé primer: 2 × 67 = 134. És un nombre d'Erdős-Woods
Cyathus
Cyathus, que es podria traduir per copa o vas, era una unitat de capacitat i de mesura d'àrids i líquids romana equivalent a una dotzena part del sextarius, sigui 0,045 litres, deu drachmae, dues conchae o quatre ligules
Bushel
El bushel és una mesura de capacitat per a sòlids i líquids usada al Regne Unit, i només per a sòlids als Estats Units i el Canadà. Als Estats Units, el bushel estàndard equival a 27,216 kg de blat, 25,4 kg de blat de moro, 21,772 kg d'ordi, 25,301 kg de sègol, 14,515 kg de civada i 27,216 kg de soia
Decimal
Un decimal és una fracció de la desena part d'un nombre enter
Nombre 141
El nombre 141 (CXLI) és el nombre natural que segueix al nombre 140 i precedeix al nombre 142. La seva representació binària és 10001101, la representació octal 215 i l'hexadecimal 8D. La seva factorització en nombres primers és 3×47; altres factoritzacions són 1×141 = 3×47; és un nombre 2-gairebé primer: 3 × 47 = 141
Ortocentre
S'anomena ortocentre el punt on es troben les tres altures d'un triangle. El terme prové del grec ορθο (orto), recte, en referència a l'angle format entre les bases i les altures. L'ortocentre jau a la recta d'Euler ensems amb el circumcentre i el baricentre del triangle