2013 Top Ten of Polemic for Technology

Paries
Paries era el nom llatí de les parets de les cases a l'antiga Roma en contraposició dels murus (τεῖχος), la muralla d'una ciutat, i de maceries (τείχιον), la paret que tancava un petit recinte, com ara un pati o un jardí
Selfactina
La selfactina és un tipus de màquina de filar, o filadora, intermitent que esdevingué molt típica als vapors a Catalunya durant la Revolució Industrial, que fou precedida per la molt coneguda filadora anomenada berguedana. Va ser introduïda a Catalunya el 1844, i fou la primera màquina de filar mecanitzada que, amb la intervenció d'un únic operador, en comptes de bastants, com havia calgut fins aleshores, permetia filar molts fils simultàniament. En el seu moment, tot i la seva complexitat, va
Potabilització
La potabilització és el procés que transforma les aigües naturals en aptes per al consum, és a dir, potables. En ella s'eliminen o ajusten les contraccions dels seus components perquè no suposin un factor de risc per a la salut humana i no tinguin característiques organolèptiques repulsives
Central mareomotriu
Una central mareomotriu és una central elèctrica que utilitza l'energia de les marees per a produir energia elèctrica
Instrument musical de vent
Un instrument musical de vent és aquell que genera un so quan es fa vibrar l'aire, normalment en forma d'una columna d'aire en el seu interior. En la classificació de Sachs-Hornbostel s'anomenen aeròfons
Cartabó
Un cartabó és un instrument en forma de triangle rectangle isòsceles que s'utilitza en fusteria, construcció, cartografia i dibuix tècnic
Roca sedimentària
Les roques sedimentàries són les que es componen de residus o detrits d'altres roques anteriors. L'ambient subaeri afecta sobretot les roques ígnies i la inestabilitat dels silicats enfront de l'oxigen lliure, el diòxid de carboni i l'aigua, es manifesta. La meteorització física, que s'avança a la química, afecta també les roques metamòrfiques i igualment les mateixes roques sedimentàries
Treball de recerca
El treball de recerca, també conegut com a TdR o com a TR, pot estar emmarcat dins d'una matèria o pot ser interdisciplinari. L'han de fer tots els alumnes de Batxillerat de Catalunya, preferentment durant el segon curs del cicle, o durant el tercer trimestre del primer curs. Equival a dos crèdits del currículum i representa el 10% de la qualificació final de 2n de Batxillerat. La seva durada depèn del calendari prèviament establert. En la realització del treball de recerca, cada estudiant rebrà
Central tèrmica
Una central tèrmica o central termoelèctrica és una planta industrial que serveix per a generar electricitat a partir de vapor d'aigua escalfat per un combustible. Algunes centrals tèrmiques particulars són les de cicle combinat
Pedra
La paraula pedra s'usa en el llenguatge comú i en joieria, l'arquitectura i l'enginyeria per a fer referència a qualsevol material natural d'origen mineral, sòlid i caracteritzat per una elevada consistència. De manera científica, es defineix com aquell cos mineral sòlid i dur, de composició variable, no metàl·lic però que conté sals i òxids metàl·lics que constitueix les roques.També es defineix com un tros de matèria mineral de certa grandària, despresa naturalment d'una roca, o treta