2014 Top Ten of Polemic for Mathematics

Tretze
El tretze és el nombre que segueix el dotze i que precedeix el catorze. És un nombre primer que s'escriu 13 en xifres àrabs, XIII en les romanes i 十三 en les xineses
Terabyte
Un terabyte és una unitat d'emmagatzematge. Habitualment s'escriu TB o, més col·loquialment, tera
Mediatriu
La mediatriu d'un segment és la recta perpendicular que passa pel seu punt mitjà. La mediatriu és la línia recta perpendicular a aquest segment traçada pel seu punt mitjà
Grau sexagesimal
Un grau sexagesimal és una unitat de mesura dels angles del pla definit com a la sexagèsima part de qualsevol dels angles (iguals) d'un triangle equilàter
Densitat de població
La densitat de població és un mesurament de població per unitat d'àrea o de volum; és una quantitat del tipus densitat numèrica. Se sol aplicar a organismes vivents, normalment als humans, i és una mesura geogràfica (demogràfica) molt important
Unitat de longitud
Una unitat de longitud és una manera de mesurar longituds o distàncies
Nombres amics
Els nombres amics són dos nombres enters relacionats de manera que la suma dels divisors propis del primer és igual al segon, i la suma dels divisors propis del segon és igual al primer
Argument ad nauseam
Un argument ad nauseam és un terme llatí usat per descriure un argument el qual ha estat continuat 'fins [el punt de] la nàusea'. Per exemple, la frase «aquest tema ha estat discutit ad nauseam» vol dir que el tema en qüestió ha estat debatut àmpliament i que els involucrats en el debat ja se n'han cansat
Perímetre
El perímetre d'un objecte o figura geomètrica és la longitud del seu contorn. La paraula prové del grec perí i metros ('mesura'). El terme designa tant el contorn en si com la seva longitud. El perímetre d'un cercle té nom propi i s'anomena circumferència
Mot primitiu
Un mot primitiu és la paraula més simple d'una família, la que conté l'arrel o lexema del que parteix qualsevol mot derivat sense cap afix o morfema. L'estudi dels mots primitius o derivats pertany a la morfologia