2015 Top Ten of Conflict for Mathematics

Triangle
Un triangle és un polígon de tres costats. En geometria euclidiana tres punts diferents no alineats defineixen sempre un únic pla i un únic triangle. La branca de les matemàtiques que tracta les relacions internes dels triangles és la trigonometria
Nombre π
En matemàtiques, π és la constant d'Arquimedes, una constant que relaciona el diàmetre de la circumferència amb la longitud del seu perímetre
Transició demogràfica
La transició demogràfica és una teoria utilitzada en demografia que ajuda a entendre alhora dos fenòmens:En primer lloc, explica el creixement de la població mundial s'ha disparat en els darrers 200 anys. En segon lloc, descriu el període de transformació d'una societat preindustrial a una societat moderna o postindustrial
Teorema de Pitàgores
El teorema de Pitàgores, en el seu enunciat habitual, estableix que en un triangle rectangle la suma dels quadrats dels catets és igual al quadrat de la hipotenusa
Antònim
Un antònim és aquell mot que té un significat totalment oposat a un altre. Pel que fa al seu significat, és el contrari de sinònim. L'origen de la paraula es troba a la filologia del segle xix
Nombre primer
Un nombre primer és un nombre enter superior a 1 que admet exactament dos divisors: 1 i ell mateix. Els nombres primers menors que 100 són:2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 i 97
Mol
El mol (símbol mol) és la unitat de mesura de quantitat de substància (símbol n) del Sistema Internacional d'Unitats, i equival a la quantitat de substància d'un sistema que conté exactament 6,022 140 76 × 1023 entitats elementals
Intel·ligència artificial
La intel·ligència artificial (IA) és una part de la informàtica, dedicada al desenvolupament d'algorismes que permet a una màquina prendre decisions intel·ligents o, si més no, comportar-se com si tingués una intel·ligència semblant a la humana
Candela
La candela o bugia nova és una de les set unitats bàsiques del Sistema Internacional d'Unitats (SI). Mesura la intensitat lluminosa; és a dir, la potència emesa per una font de llum en una direcció donada, basada en la funció de lluminositat. Una espelma, per exemple, produeix una intensitat lluminosa d'aproximadament 1 cd
Any llum
Un any de llum o any llum és una unitat de longitud que es fa servir en la divulgació per indicar distàncies astronòmiques, com la distància entre estels i galàxies. L'abreviatura és a.l