2015 Top Ten of Polemic for Mathematics

Antònim
Un antònim és aquell mot que té un significat totalment oposat a un altre. Pel que fa al seu significat, és el contrari de sinònim. L'origen de la paraula es troba a la filologia del segle xix
Transició demogràfica
La transició demogràfica és una teoria utilitzada en demografia que ajuda a entendre alhora dos fenòmens:En primer lloc, explica el creixement de la població mundial s'ha disparat en els darrers 200 anys. En segon lloc, descriu el període de transformació d'una societat preindustrial a una societat moderna o postindustrial
Quadrilàter
En geometria, un quadrilàter és un polígon de quatre costats. Es tracta d'una figura plana
Relació d'Euler
En geometria, la relació d'Euler estableix la proporció entre el nombre de cares , arestes i vèrtex que pot tenir un políedre simple
Algorisme ro de Pollard
En teoria de nombres i en aritmètica modular, l'algorisme ro de Pollard és un algorisme de descomposició en producte de factors primers específic que només és efectiu per factoritzar els enters amb factors petits. Va ser concebut per John M. Pollard el 1975
Lux
El lux és la unitat del SI per a la mesura de la Il·luminació. Es tracta d'una unitat derivada amb nom propi i amb un símbol particular que són les lletres lx La paraula 'il·luminància' no existeix en català, cal dir 'il·luminació'. El seu valor equival a un flux d'un lumen que incideix en un metre quadrat:1 lx = 1 lm/m² = 1 m²·m–4
Trigonometria
La trigonometria és una branca de les matemàtiques que tracta les relacions internes dels triangles. Té relació directa amb la geometria, sent una de les bases de la geometria analítica. Les magnituds essencials que s'utilitzen són la distància i l'angle
Esperança de vida
L'esperança de vida correspon a la mitjana d'anys que encara resten per viure per a una persona que ha assolit una edat exacta, si en el temps que li resta de vida fos sotmesa a les condicions de mortalitat actuals. En el cas particular de l'esperança de vida a l'edat zero, o esperança de vida en néixer, representa la durada de vida mitjana d'una generació fictícia sotmesa a les condicions de mortalitat del període
Pla
En matemàtiques un pla és una superfície imaginària de dues dimensions, infinita i sense curvatura. És un dels elements bàsics de la geometria. Juntament amb el punt i la recta és un dels tres conceptes fonamentals de la geometria clàssica. Els plans són infinits i es poden definir mitjançant:Tres punts no alineats. Una recta i un punt que no pertany a aquesta recta. Dues rectes que s'intersecten. Dues rectes paral·leles
Candela
La candela o bugia nova és una de les set unitats bàsiques del Sistema Internacional d'Unitats (SI). Mesura la intensitat lluminosa; és a dir, la potència emesa per una font de llum en una direcció donada, basada en la funció de lluminositat. Una espelma, per exemple, produeix una intensitat lluminosa d'aproximadament 1 cd