2015 Top Ten of Polemic for Technology

Placa mare
La placa mare, placa base o targeta mare és la targeta de circuits impresos central a l'ordinador que conté el microprocessador, la memòria RAM del sistema, circuits electrònics de suport, la ROM i ranures especials (slots) que permeten la connexió de targetes adaptadores addicionals. Aquestes targetes solen realitzar funcions de control de perifèrics, com monitors, impressores, unitats de disc, etc
Nau (arquitectura)
La nau és la part d'una església anant de la portada a la cruïlla del creuer i que és compresa entre els dos murs laterals, en el cas d'una única nau, o entre dues rengleres de pilars o entre una renglera de pilars i un mur lateral. També es diu nau per a les mesquites el lloc on s'acull els fidels per la pregària. A les esglésies d'Occident, la nau era el lloc d'oració durant la missa. Era sovint separada del cor per unes escales o tarima on el sacerdot pujava per predicar. La nau més ampla del
Procés tecnològic
El procés tecnològic és el mètode base que valida els resultats d'un procés de creació d'un objecte tecnològic. Aquest procés es compon d'un conjunt d'etapes seqüencials amb retroalimentacions que seguides sistemàticament faciliten l'obtenció de resultats i la seva adequació als requeriments inicials. Una primera aproximació al procés tecnològic seria la següent:Necessitat. En primer lloc cal partir d'una necessitat a la qual cal donar solució, el nostre projecte estarà dirigit a satisfer
Motor de dos temps
El motor de dos temps, també anomenat motor de dos cicles i abreujat 2T, és un motor de combustió interna que realitza les quatre etapes del cicle termodinàmic en dos moviments lineals del pistó. Es diferencia del més comú motor de quatre temps del cicle d'Otto, en què aquest últim realitza les quatre etapes en dues revolucions del cigonyal
Brunzidor elèctric
Un brunzidor, és un dispositiu electrònic de tipus vibrador. Produeix un so o brunzit continu o intermitent d'un mateix to (baix). Serveix com a mecanisme de senyalització o avís, i són utilitzats en múltiples sistemes com en automòbils, electrodomèstics o intel·lífons
Xarxa informàtica
Una xarxa informàtica és un grup interconnectat d'ordinadors. La finalitat principal per a la creació d'una xarxa és compartir els recursos i la informació en la distància, assegurar la comfiabilitat i la disponibilitat de la informació, augmentar la velocitat de transmissió de les dades i reduir el cost general d'aquestes accions
Rotació triennal
La rotació triennal era un sistema de cultiu propi de l'Europa Atlàntica durant l'edat mitjana. Es basava en la següent successió: en el camp de cultiu d'un cereal d'hivern el primer any, s'hi conreava un cereal de primavera el segon any i el tercer any era de guaret. Es va donar a l'Edat Mitjana, ja que l'agricultura estava molt avançada pel que fa a la tecnologia, en tant que era la única manera que els pagesos poguessin garantir el pagament d'impostos als nobles i que les famílies poguessin
Díode emissor de llum
Un díode LED (acrònim anglès de light-emitting diode o DEL, és un dispositiu semiconductor que emet llum incoherent d'espectre reduït quan se'n polaritza de forma directa la unió PN i és travessat per corrent elèctric. El color depèn del material semiconductor emprat en la construcció del díode, i pot variar des de l'ultraviolat, passant per l'espectre de llum visible, fins a l'infraroig. En l'últim cas, reben la denominació de díodes IRED. El patró de radiació es pot modificar a voluntat
C++
C++ és un llenguatge de programació que fou creat, com el seu predecessor C, als laboratoris Bell de AT&T. L'autor principal n'ésBjarne Stroustrup. L'any 1980 s'hi van afegir noves característiques, entre les principals la integració de les classes, idea que va ser presa de Simula67, per molts considerat el primer llenguatge orientat a objectes. A partir d'aquí va evolucionar fins que l'any 1985 va ser consolidat com un llenguatge orientat a objectes i anomenat C
Altaveu
Un altaveu és un transductor electroacústic que converteix un senyal elèctric en so. En els sistemes de música és l'element que més determina la qualitat del so. En la seva versió reduïda, on s'aplica directament a l'orella de l'oient, rep el nom d'auricular