2016 Top Ten of Polemic for Mathematics

Proporcionalitat
La proporcionalitat és una relació entre magnituds mesurables. És un dels escassos conceptes matemàtics àmpliament difós en la població. Això es deu al fet que és en bona part intuïtiu i d'ús molt comú
Relació d'Euler
En geometria, la relació d'Euler estableix la proporció entre el nombre de cares , arestes i vèrtex que pot tenir un políedre simple
Byte
En informàtica, un byte és un grup de bits, generalment 8 bits. En aquest cas s'anomena també octet. Aquesta unitat s'aplica en la determinació de la quantitat d'espai disponible en un determinat mitjà d'emmagatzematge
Densitat de població
La densitat de població és un mesurament de població per unitat d'àrea o de volum; és una quantitat del tipus densitat numèrica. Se sol aplicar a organismes vivents, normalment als humans, i és una mesura geogràfica (demogràfica) molt important
Creixement de la població
El creixement de la població és la variació en el nombre d'individus d'una població d'éssers vius en un determinat període, usualment un any, com a resultat del balanç entre naixements i morts, així com del balanç entre immigrants i emigrants. Sovint s'expressa en taxes que poden ser positiva o negativa. Té utilitat en demografia, ciències socials i ecologia. El creixement vegetatiu és la diferència anual entre el nombre de nascuts i el de morts en una població determinada. Si hi predominen
Polinomi
Un polinomi és una expressió algebraica formada per la suma o resta de diversos monomis no semblants, anomenats termes del polinomi. El cas concret d'un polinomi amb dos termes s'anomena binomi
Políedre
Un políedre és un cos geomètric, la superfície del qual es compon d'una quantitat finita de polígons plans. Els seus elements notables són la cara o faceta que és la porció de pla que limita el cos, l'aresta on es troben dues cares, i el vèrtex on es troben tres o més arestes. Encara que sempre s'ha concebut el políedre com un cos de tres dimensions, també hi ha semblants topològics en qualsevol dimensió; per exemple, el polígon és el semblant topològic de dues dimensions del políedre
Mot primitiu
Un mot primitiu és la paraula més simple d'una família, la que conté l'arrel o lexema del que parteix qualsevol mot derivat sense cap afix o morfema. L'estudi dels mots primitius o derivats pertany a la morfologia
Arrel quadrada
En matemàtiques, una arrel quadrada d'un nombre real no negatiu x és qualsevol nombre real positiu que, multiplicat amb si mateix, dona x. Per exemple, l'arrel quadrada de 16 és 4
Polzada
La polzada és una mesura de longitud antropomètrica que equivalia a la longitud de la primera falange, en concret la distal, d'un dit polze. La polzada ha estat substituïda a gran part del món per unitats del Sistema Internacional (SI