2017 Top Ten of Conflict for Mathematics

Matemàtiques
La matemàtica és aquella ciència que estudia patrons en les estructures de cossos abstractes i en les relacions que s'estableixen entre aquests
Nombre natural
Un nombre natural és qualsevol dels nombres 0, 1, 2, 3…, 19, 20, 21..., que es poden utilitzar per a comptar els elements d'un conjunt finit. Per exemple: 24 pomes, 2 camions o 1123 peixos, són situacions on es compta amb nombres naturals. El conjunt de tots els nombres naturals se simbolitza per la lletra o N
Índex de Democràcia
La revista britànica The Economist elabora anualment un estudi sobre l'estat de la democràcia en 167 estats independents i prova de quantificar-lo mitjançant un Índex de Democràcia de l'Economist Intelligence Unit (EIU), el qual s'enfoca en cinc categories:el procés electoral i el pluralisme, les llibertats civils, el funcionament del govern, la participació política, i la cultura política
Teorema de Pitàgores
El teorema de Pitàgores, en el seu enunciat habitual, estableix que en un triangle rectangle la suma dels quadrats dels catets és igual al quadrat de la hipotenusa
Any llum
Un any de llum o any llum és una unitat de longitud que es fa servir en la divulgació per indicar distàncies astronòmiques, com la distància entre estels i galàxies. L'abreviatura és a.l
Demografia
La demografia és l'estudi de les poblacions humanes, en especial de manera dinàmica; és a dir, que canvia en el temps i l'espai. Els tres conceptes bàsics de la demografia són els naixements, les morts i les migracions, les quals, de manera conjunta produeixen estabilitat o canvi poblacionals. La demografia estudia la dimensió, estructura, evolució i distribució de les poblacions i llurs canvis especials en resposta als tres punts bàsics: la natalitat, la mortalitat i la migració. A més, la
Metre
El metre (m) és la unitat fonamental de longitud del Sistema Internacional de pesos i mesures. Originàriament definit com la deumilionèsima part de la distància des de l'equador de la Terra al pol Nord, la seva definició s'ha refinat al llarg del temps, i des de 1983 s'ha definit com la longitud del camí que recorre la llum en el buit en un interval de temps d'1/299 792 458 segons
Nombre primer
Un nombre primer és un nombre enter superior a 1 que admet exactament dos divisors: 1 i ell mateix. Els nombres primers menors que 100 són:2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 i 97
Geometria
La geometria és la branca del coneixement que s'ocupa dels objectes o figures i de les seves relacions en l'espai, és a dir: distància, posició, superfície, volum, forma, desplaçament, projecció, representació, etc. Fou un dels dos camps de les matemàtiques clàssiques; l'altre camp n'és l'aritmètica o estudi dels nombres
Byte
En informàtica, un byte és un grup de bits, generalment 8 bits. En aquest cas s'anomena també octet. Aquesta unitat s'aplica en la determinació de la quantitat d'espai disponible en un determinat mitjà d'emmagatzematge