2017 Top Ten of Polemic for Mathematics

Nombre natural
Un nombre natural és qualsevol dels nombres 0, 1, 2, 3…, 19, 20, 21..., que es poden utilitzar per a comptar els elements d'un conjunt finit. Per exemple: 24 pomes, 2 camions o 1123 peixos, són situacions on es compta amb nombres naturals. El conjunt de tots els nombres naturals se simbolitza per la lletra o N
Fracció egípcia
Una fracció egípcia és una suma de fraccions unitàries de denominadors diferents
Taxa de natalitat
La taxa de natalitat és una taxa utilitzada en demografia per a indicar el nombre de nascuts vius durant un any per cada mil habitants d'una població concreta
Densitat de població
La densitat de població és un mesurament de població per unitat d'àrea o de volum; és una quantitat del tipus densitat numèrica. Se sol aplicar a organismes vivents, normalment als humans, i és una mesura geogràfica (demogràfica) molt important
Matemàtiques
La matemàtica és aquella ciència que estudia patrons en les estructures de cossos abstractes i en les relacions que s'estableixen entre aquests
Índex de Democràcia
La revista britànica The Economist elabora anualment un estudi sobre l'estat de la democràcia en 167 estats independents i prova de quantificar-lo mitjançant un Índex de Democràcia de l'Economist Intelligence Unit (EIU), el qual s'enfoca en cinc categories:el procés electoral i el pluralisme, les llibertats civils, el funcionament del govern, la participació política, i la cultura política
Gentilici
Els gentilicis són els noms amb què es designen les persones, els animals i els objectes en relació amb el lloc de procedència. Solen tenir valor tant d'adjectiu com de substantiu. Bàsicament equivalen a natural de, relatiu o pertanyent a, habitant de. Solen formar-se per derivació a partir del corònim o del topònim corresponent, però n'hi ha de procedents del nom de la comunitat o del nom de l'idioma, sovint rebuts dels veïns, així com hi ha corònims procedents del nom de la llengua. Els noms
Pascal (unitat)
El pascal és una unitat derivada del Sistema Internacional utilitzada per mesurar la pressió interna, la tensió mecànica, el mòdul de Young i la resistència a la tracció. Es defineix com un newton per metre quadrat. És anomenada en honor del matemàtic francès Blaise Pascal
Ampere
L'ampere o amper és la unitat del Sistema Internacional d'Unitats de la intensitat de corrent elèctric (I), i és una de les set unitats base del SI. Fou anomanada en honor d'André-Marie Ampère (1775-1836), matemàtic i físic francès considerat el pare de l'electromagnetisme
Prisma (geometria)
Un prisma és un poliedre que té dues cares iguals i paral·leles i cert nombre de cares laterals que són paral·lelograms. Un cas especial de prisma és el prisma rectangular, en el qual les arestes que uneixen les dues cares són perpendiculars a la base de les cares. Si aquestes unions no fan angles de 90° es tracta d'un prisma oblic