2017 Top Ten of Polemic for Technology

Polímetre
Un polímetre, també anomenat multímetre o tester, és un instrument de mesura electrònic que mesura magnituds elèctriques, ja siguin actives o passives. Pot fer mesures en corrent continu o en corrent altern, depenent de l'instrument
Microscopi
El microscopi és un instrument que permet augmentar extraordinàriament la imatge de la mostra a observar, fent visible allò que no es veu a ull nu
Depuradora
Una depuradora, planta depuradora, estació depuradora o EDAR és una instal·lació on l'aigua usada en activitats humanes és sotmesa a un procés en el qual, per mitjà de la combinació de diversos tractaments físics, químics i/o biològics, se n'eliminen la matèria en suspensió i algunes substàncies dissoltes. L'aigua obtinguda no és prou pura per a beure, però sí per a retornar al medi sense malmetre'l. Per a preparar l'aigua pel consum humà, ens cal una planta potabilitzadora
Energia geotèrmica
L'energia geotèrmica és una energia renovable obtinguda de la calor emmagatzemada a l'interior de la Terra. És una energia inesgotable basada en l'energia de l'interior de la Terra i que no requereix la combustió de cap material, evitant emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera
Temps universal coordinat
El temps universal coordinat o UTC, també conegut com a temps civil, és la zona horària de referència respecte de la qual es calculen totes les hores corresponents a les altres zones horàries del món. És el successor del GMT encara que col·loquialment algunes vegades se l'anomena així. La nova denominació fou creada per eliminar la inclusió d'una localització específica en un estàndard internacional, així com per basar la mesura del temps en els estàndards atòmics, més que en els celestes
Sistema operatiu
El sistema operatiu és el conjunt dels diferents programes que controlen el funcionament d'un ordinador. Les seves funcions, entre d'altres, consisteixen a gestionar les transferències d'informació internes, procurar la comunicació de l'ordinador amb els operadors, controlar l'execució dels programes amb la detecció dels errors, encadenar automàticament les feines, optimitzar els recursos, carregar i descarregar automàticament els programes en funció de l'espai de memòria i dels diferents
Google Maps
Google Maps és un servei de cartografia en línia gratuït de Google, disposa d'una interfície d'usuari amb zoom. Ofereix mapes i imatges reals provinents de satèl·lits i avions, que es poden consultar des del web de Google Maps o com a incrustacions a terceres webs a través de l'API de Google Maps
Cèl·lula mare
Les cèl·lules mare són les cèl·lules primordials no diferenciades que conserven l'habilitat de diferenciar-se en altres tipus cel·lulars. Aquesta habilitat els permet d'actuar com un sistema reparador per al cos, substituint altres cèl·lules mentre l'organisme encara és viu
Generador elèctric
Un generador elèctric és un giny capaç de transformar algun tipus d'energia, que pot ser química, mecànica o lluminosa, en electricitat. Un generador elèctric és tot aquell dispositiu capaç de mantenir una diferència de potencial elèctric (voltatge) entre dos punts, anomenats pols o borns. Els generadors elèctrics són màquines elèctriques destinades a transformar l'energia mecànica en elèctrica. Aquesta transformació s'aconsegueix per l'acció d'un camp magnètic sobre els conductors
Intensitat sonora
La intensitat sonora es defineix com la quantitat d'energia sonora que travessa per segon una superfície. La intensitat depèn de l'amplitud de l'ona, perquè com més gran sigui l'amplitud de l'ona, major és la quantitat d'energia que genera i, per tant, major és la intensitat del so. La intensitat del so que es percep subjectivament que és el que es denomina sonoritat i permet ordenar sons en una escala del més fort al més dèbil. La intensitat sonora disminuïx amb la distància de la font