2018 Top Ten of Polemic for Mathematics

Setanta-u
El setanta-u és un nombre natural que segueix el setanta i precedeix el setanta-dos. És un nombre primer, que s'escriu 71 o LXXI segons el sistema de numeració emprat. La suma dels nombres primers menors que 71 dona 568, que és divisible per 71
Relació d'Euler
En geometria, la relació d'Euler estableix la proporció entre el nombre de cares , arestes i vèrtex que pot tenir un políedre simple
Conjectura de Casas-Alvero
En matemàtiques, la Conjectura de Casas-Alvero és una conjectura en el camp de l'àlgebra de polinomis. Pren el seu nom del matemàtic català Eduard Casas Alvero, que va necessitar fer-ne servir l'enunciat l'any 2001 mentre treballava amb corbes planes complexes. Va ser batejada pel matemàtic càntabre González Vega en un treball de 2006, on la demostrava per polinomis de grau baix
Joule
El joule és la unitat d'energia, quantitat de calor i treball en el Sistema Internacional d'Unitats. Va ser anomenada així en honor del físic anglès James Prescott Joule. Es tracta d'una unitat derivada que es defineix com el treball que fa una força d'un newton quan el punt on s'aplica es desplaça un metre en la direcció de la força. En termes d'unitats bàsiques del SI s'expressa en quilogram per metre quadrat dividit entre segon al quadrat
Bit de paritat
Bit de paritat és un mètode per a la detecció d'errors de transmissió o emmagatzemament de dades. Consisteix a afegir 1 bit per a cada paraula, on s'especifica si la quantitat de bits amb valor 1 de la paraula és parell o senar, és a dir, es fa la suma dels bits anteriors i es redueix a un bit
Acotació
Una acotació és la mesura d'una característica d'un objecte que cal ser especificada en un dibuix tècnic. L'acotació, també coneguda com a delimitació o dimensió, ha de complir un conjunt de regles per facilitar la seva lectura i per tant facilitar la construcció d'una peça. Hi ha diferents usos de les acotacions
Hiperònim
Un hiperònim és un terme general que correspon a més que un terme relatiu però més particular (l'hipònim
Fracció
Una fracció representa una part d'un tot o, d'una manera més general, qualsevol nombre de parts iguals. Quan es parla en llenguatge quotidià, una fracció descriu quantes parts d'una certa mida hi ha: per exemple, una meitat, cinc vuitens o tres quarts
Setanta-dos
El setanta-dos és un nombre natural que segueix el setanta-u i precedeix el setanta-tres. S'escriu 72 o LXXII segons el sistema de numeració emprat. A més:És la suma de quatre nombres primers consecutius: 13 + 17 + 19 + 23 = 72. És la suma de sis nombres primers consecutius: 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 = 72. 72 és múltiple d'un nombre perfecte. Per això, 72 és un nombre gairebé perfecte
Arrel quadrada
En matemàtiques, una arrel quadrada d'un nombre real no negatiu x és qualsevol nombre real positiu que, multiplicat amb si mateix, dona x. Per exemple, l'arrel quadrada de 16 és 4