2019 Top Ten of Conflict for Mathematics

Teorema de Pitàgores
El teorema de Pitàgores, en el seu enunciat habitual, estableix que en un triangle rectangle la suma dels quadrats dels catets és igual al quadrat de la hipotenusa
Metre
El metre (m) és la unitat fonamental de longitud del Sistema Internacional de pesos i mesures. Originàriament definit com la deumilionèsima part de la distància des de l'equador de la Terra al pol Nord, la seva definició s'ha refinat al llarg del temps, i des de 1983 s'ha definit com la longitud del camí que recorre la llum en el buit en un interval de temps d'1/299 792 458 segons
Taula de freqüències
En estadística descriptiva una taula de freqüències o distribució de freqüències és una taula que mostra els valors d'una variable estadística juntament amb el comptatge del nombre de vegades de cada valor o classe o les freqüències relatives, o els percentatges, o similars
Setanta-dos
El setanta-dos és un nombre natural que segueix el setanta-u i precedeix el setanta-tres. S'escriu 72 o LXXII segons el sistema de numeració emprat. A més:És la suma de quatre nombres primers consecutius: 13 + 17 + 19 + 23 = 72. És la suma de sis nombres primers consecutius: 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 = 72. 72 és múltiple d'un nombre perfecte. Per això, 72 és un nombre gairebé perfecte
Nombre natural
Un nombre natural és qualsevol dels nombres 0, 1, 2, 3…, 19, 20, 21..., que es poden utilitzar per a comptar els elements d'un conjunt finit. Per exemple: 24 pomes, 2 camions o 1123 peixos, són situacions on es compta amb nombres naturals. El conjunt de tots els nombres naturals se simbolitza per la lletra o N
Nombre enter
Els nombres enters són els que designen quantitats no fraccionables en parts més petites que la unitat. Per exemple −3, 80, −4 o 2019 són enters, mentre que ; −1,5; 3,14; o no ho són
Sistema binari
El sistema binari és un sistema de numeració en el qual tots els nombres es representen utilitzant com a base dues xifres: zero i un. En altres paraules, és un sistema de numeració de base 2, mentre que el sistema que utilitzem més habitualment és de base 10, o decimal
Trapezi
Un trapezi és un quadrilàter simple i convex amb com a mínim dos costats paral·lels. Aquests costats paral·lels s'anomenen les bases del trapezi, i els costats no paral·lels són els costats o arestes laterals
Setanta-u
El setanta-u és un nombre natural que segueix el setanta i precedeix el setanta-dos. És un nombre primer, que s'escriu 71 o LXXI segons el sistema de numeració emprat. La suma dels nombres primers menors que 71 dona 568, que és divisible per 71
Àbac
L'àbac és una eina per al càlcul manual d'operacions aritmètiques, que consisteix en un marc amb filferros paral·lels per on es fan córrer boles. S'hi poden representar nombres enters o decimals. Per a representar un nombre es fa servir la base decimal on cada fil de boles representa les unitats, desenes, centenes, etcètera