2019 Top Ten of Polemic for Mathematics

Setanta-dos
El setanta-dos és un nombre natural que segueix el setanta-u i precedeix el setanta-tres. S'escriu 72 o LXXII segons el sistema de numeració emprat. A més:És la suma de quatre nombres primers consecutius: 13 + 17 + 19 + 23 = 72. És la suma de sis nombres primers consecutius: 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 = 72. 72 és múltiple d'un nombre perfecte. Per això, 72 és un nombre gairebé perfecte
Setanta-u
El setanta-u és un nombre natural que segueix el setanta i precedeix el setanta-dos. És un nombre primer, que s'escriu 71 o LXXI segons el sistema de numeració emprat. La suma dels nombres primers menors que 71 dona 568, que és divisible per 71
Taula de freqüències
En estadística descriptiva una taula de freqüències o distribució de freqüències és una taula que mostra els valors d'una variable estadística juntament amb el comptatge del nombre de vegades de cada valor o classe o les freqüències relatives, o els percentatges, o similars
Fraccions equivalents
Per obtindre fraccions equivalents a una fracció donada, es multipliquen o divideixen els dos termes de la fracció per un mateix nombre diferent de zero. Són fraccions equivalents aquelles que representen el mateix nombre racional
Teorema de Pitàgores
El teorema de Pitàgores, en el seu enunciat habitual, estableix que en un triangle rectangle la suma dels quadrats dels catets és igual al quadrat de la hipotenusa
Nombre natural
Un nombre natural és qualsevol dels nombres 0, 1, 2, 3…, 19, 20, 21..., que es poden utilitzar per a comptar els elements d'un conjunt finit. Per exemple: 24 pomes, 2 camions o 1123 peixos, són situacions on es compta amb nombres naturals. El conjunt de tots els nombres naturals se simbolitza per la lletra o N
Trapezi
Un trapezi és un quadrilàter simple i convex amb com a mínim dos costats paral·lels. Aquests costats paral·lels s'anomenen les bases del trapezi, i els costats no paral·lels són els costats o arestes laterals
Ohm (unitat)
L'ohm és la unitat del SI per a la resistència elèctrica. Es tracta d'una unitat derivada amb nom propi i amb un símbol particular que és la lletra grega omega majúscula (Ω). L'ohm rep el seu nom per George Ohm, el físic alemany que va descobrir la relació entre el voltatge i el corrent elèctric, materialitzada a la llei d'Ohm
Semirecta
Una semirecta és el conjunt de punts de l'espai que formen un punt d'una recta, anomenat origen de la semirecta i tots els punts d'aquesta recta que el segueixen segons un dels seus sentits. Un punt contingut en una recta divideix doncs aquesta recta en dues semirectes, que anomenem oposades. Així, una semirecta té un primer punt, però no té cap últim punt
Cub
Un cub, hexàedre regular o hexaedre regular és un políedre regular limitat per sis cares elles quadrades i perpendiculars. El seu volum es calcula segons la fórmula s³, sent s la longitud d'una aresta. Té 6 cares, 8 vèrtexs i 12 arestes