2019 Top Ten of Polemic for Society

Text expositiu
Els texts expositius serveixen fonamentalment per donar informació de manera objectiva i ordenada sobre fets, idees, teories, etc., a un lector o a un oient interessat en un tema determinat
Pronom
El pronom és una categoria gramatical a la qual pertanyen les paraules el referent dels quals no és fix, sinó que es determina en relació amb altres que normalment ja s'han anomenat. Serveixen per donar agilitat, claredat i cohesió al text. Es refereixen amb freqüència a persones o coses reals extralingüístiques, més que a substantius del mateix context. A aquesta propietat de referir-se a altres elements, tant lingüístics com extralingüístics, se la denomina dixi
Dret a la vida
El dret a la vida és el primer dels drets humans reconegut en la majoria de tractats internacionals i es refereix bàsicament al dret a viure i no ser assassinat per altre. Aquest dret centra els principals debats ètics contemporanis, ja que hi ha determinades pràctiques que per als seus detractors suposen una violació d'aquest dret fonamental mentre que per altres no constitueixen cap transgressió. Aquests debats giren al voltant de l'avortament, l'eutanàsia, la pena de mort o la guerra
Text instructiu
Els "textos instructius" tenen com a propòsit dirigir les accions del lector. Mostren passos a seguir, materials i com diu el seu propi el nom: instrueixen en alguna activitat. Generalment s'apliquen per resoldre problemes de la vida quotidiana, per exemple: com utilitzar un televisor, com armar una joguina, com cuinar algun aliment, com instal·lar un ordinador, com pintar una habitació, etc
Llinatge Orís
El llinatge Orís és una família de noblesa immemorial que va esdevenir baronial i marquesal, iniciada el 1222 amb Berenguer de Manlleu o Berenguer I d'Orís, fill de Ponç de Besora i d'Adelaida de Manlleu
Hiat
Un hiat és la concurrència de dues vocals successives que pertanyen a dues síl·labes diferents, i que per tant, no formen diftong
Text argumentatiu
Un text argumentatiu és aquell en què predomina l'argumentació i que exposa l'opinió de l'autor sobre un assumpte
Humanisme
L'humanisme és un moviment de renovació cultural que va sorgir a Itàlia, al segle xiv, i que va ser expandit per Europa durant els segles xv i xvi
Document d'identitat
Un document d'identitat és un carnet emès per una autoritat administrativa competent per identificar de forma personal els ciutadans d'un estat
Polis
A la Grècia clàssica, la polis és la ciutat estat, el marc essencial on es desenvolupà i s'expandí la civilització grega fins a l'època arcaica. La unificació entre el nucli urbà i el camp, característica essencial de la polis arcaica i clàssica, no es complí fins a la segona meitat del segle vii aC