2019 Top Ten of Polemic for Technology

Internet
Internet és una xarxa pública i global d'ordinadors que estan connectats entre si per mitjà del protocol d'Internet i que comuniquen mitjançant la commutació de paquets
Watchdog
En un sistema electrònic, un watchdog o mecanisme de control és un circuit temporitzador que provoca un re-inici (reset) del sistema si aquest es bloqueja degut a alguna condició de fallada. El re-inici es pot fer amb la intenció de retornar al sistema a un estat funcional o com a mesura de seguretat
Paries
Paries era el nom llatí de les parets de les cases a l'antiga Roma en contraposició dels murus (τεῖχος), la muralla d'una ciutat, i de maceries (τείχιον), la paret que tancava un petit recinte, com ara un pati o un jardí
Microsoft Word
Microsoft Word és el nom amb què es coneix el processador de textos comercialitzat per la companyia Microsoft
Text predictiu
El text predictiu és un tipus de text que té com a funció predir, anunciar allò que ha de succeir en un futur per conjectura, per intuïció o per do considerat profètic. Hi ha textos predictius orals, que apareixen en programes radiofònics o televisius i textos predictius escrits. En tots dos casos, els més freqüents són la previsió meteorològica i els horòscops, però també hi ha informes predictius sobre el comportament de l'economia, la possibilitat de moviments sísmics o d'erupció de
Seguretat informàtica
La seguretat informàtica és una branca de la informàtica que estudia com assegurar que els recursos dels sistemes informàtics siguin utilitzats de la forma en què es van definir. El seu objectiu és la creació de plataformes segures en què els agents que hi interaccionen només puguin realitzar les accions que hi hagin estat autoritzades
Microsoft Frontpage
Microsoft FrontPage és un editor web d'HTML WYSIWYG i una eina d'administració de pàgines web. Forma part de la suite Microsoft Office, de Microsoft pel sistema operatiu Windows
Roca ígnia
Les roques ígnies o magmàtiques són les roques que s'han format a partir del refredament d'un magma. Roca que prové de la consolidació d’un magma, d’un material fos o parcialment fos. Roca formada pel refredament i la consolidació de magmes existents a pressió i temperatures elevades a l’interior de la Terra. Les roques ígnies poden ser efusives o intrusives. Es poden classificar dins d’una sèrie que va des de les més àcides a les més bàsiques: riolites, traquites, andesites, basalts i
Structured Query Language
SQL és un llenguatge estàndard de comunicació amb bases de dades relacionals. És a dir, un llenguatge normalitzat que permet treballar amb la majoria de bases de dades relacionals. L'SQL es pot hostatjar dins d'altres llenguatges de programació. La principal característica d'aquest llenguatge és la seua simplicitat, ja que amb pocs coneixements es poden fer consultes bàsiques sobre una base de dades, encara que no per això deixa de ser un llenguatge complet, tant relacionalment com
Alternària
Alternària (Alternaria) és un gènere de fongs ascomicets. Les espècies d'Alternària constitueixen un dels principals patògens de les plantes i entre altres malalties són un dels tipus de fongs responsables de la capa de fumagina. En els humans són al·lergens i donen la febre del fenc o hipersensivitat que de vegades ocasionen asma. Causen infeccions oportunistes en persones immunodeprimides com els afectats per la SIDA