2020 Top Ten of Conflict for Mathematics

Nombre enter
Els nombres enters són els que designen quantitats no fraccionables en parts més petites que la unitat. Per exemple −3, 80, −4 o 2019 són enters, mentre que ; −1,5; 3,14; o no ho són
Barbarisme
Un barbarisme és una expressió, paraula o construcció que no es considera assimilada a la llengua pròpia i es considera un empobriment de la llengua en què s'importa
Múltiple
En matemàtiques, un múltiple és el producte que per a qualsevol numero es pot multiplicar. En altres paraules, per a la quantitat com enter, nombre real, o nombre complex, és un múltiple de si per a algun enter . El també s'anomena coeficient o multiplicador. Addicionalment, si no és zero, això és equivalent a dir que és un enter sense residu
Fraccions equivalents
Per obtindre fraccions equivalents a una fracció donada, es multipliquen o divideixen els dos termes de la fracció per un mateix nombre diferent de zero. Són fraccions equivalents aquelles que representen el mateix nombre racional
Accepció
Una accepció o subentrada, en lexicografia, és cadascun dels diferents sentits d'una paraula. Al diccionari les accepcions es marquen de manera separada dins la mateixa entrada o lema i poden ser més o menys nombroses en funcio de la polisèmia de la paraula. Cada accepció és un significat en un context que pot no funcionar o ser agramatical en altres contextos, fet que dificulta la traducció automàtica. Si la paraula és monosèmica, l'accepció única coincideix amb el significat del mot
Nombre π
En matemàtiques, π és la constant d'Arquimedes, una constant que relaciona el diàmetre de la circumferència amb la longitud del seu perímetre
Longitud de Planck
La longitud de Planck, segons la teoria de la xarxa d'espín, és la longitud mínima que pot existir. S'anomena així en honor del físic Max Planck
Densitat de població
La densitat de població és un mesurament de població per unitat d'àrea o de volum; és una quantitat del tipus densitat numèrica. Se sol aplicar a organismes vivents, normalment als humans, i és una mesura geogràfica (demogràfica) molt important
Potenciació
La potenciació és una operació matemàtica denotada per bn que comprèn l'ús de dos nombres, la base b i l'exponent n. Quan n és un enter positiu, la potenciació correspon a una multiplicació repetida; en altres paraules, equival al producte de n factors, cadascun dels quals és igual a b
Nombre natural
Un nombre natural és qualsevol dels nombres 0, 1, 2, 3…, 19, 20, 21..., que es poden utilitzar per a comptar els elements d'un conjunt finit. Per exemple: 24 pomes, 2 camions o 1123 peixos, són situacions on es compta amb nombres naturals. El conjunt de tots els nombres naturals se simbolitza per la lletra o N