2021 Top Ten of Polemic for Health

Bulb raquidi
El bulb raquidi o medul·la oblonga és una estructura del romboencèfal, una vesícula primitiva del sistema nerviós central, situada per sobre de la medul·la espinal i que és pràcticament la continuació d'aquesta. És el més baix dels tres segments del tronc de l'encèfal, situant-se entre la protuberància anular i la medul·la espinal. Es distingeix bastant bé el seu límit anatòmic respecte la protuberància, observant el solc bulboprotuberancial en la cara anterior
Factor Rh
El factor Rh és una proteïna integral de la membrana aglutinògena dels glòbuls vermells. Són Rh positives aquelles persones que presentin aquesta proteïna en els seus eritròcits i Rh negativa qui no presentin la proteïna
Immunoteràpia
La immunoteràpia és un tractament mèdic que consisteix a administrar substàncies que estimulin el sistema immunitari de l'organisme a fi de lluitar contra diferents malalties, en particular certs càncers hematològics, les malalties degeneratives i les malalties autoimmunitàries sistèmiques. Per extensió, la immunoteràpia designa igualment a una teràpia que utilitzi proteïnes produïdes per les cèl·lules del sistema immunitari, en particular les immunoglobulines, sense que l'objectiu d'aquesta
Cifosi
La cifosi (del grec κύφος, "convex", i el sufix sis, que indica "estat, procés", en alguns casos anomenada gepa severa, és una malaltia caracteritzada perquè la columna vertebral es corba i parts perden bastant o tota la seva habilitat per a moure's cap a dintre. Això causa una inclinació en l'esquena, vista com una postura dolenta
Principi actiu
Un principi actiu o matèria activa és, en una formulació de productes químics, un compost del qual se n'esperen unes determinades característiques o accions
Termes romanes
Les termes eren edificis públics amb prestacions que avui en diríem higienicosanitàries. Són els precursors de les modernes cases de banys, saunes i balnearis termals i representaven un dels principals llocs de trobada a l'antiga Roma, és a dir, constituïen un lloc d'oci i de socialització per a la societat romana, bàsicament, patrícia (patricii
Sèrum fisiològic
El sèrum fisiològic és una dissolució aquosa de substàncies compatibles amb els organismes vius per les seves característiques definides de osmoticitat, pH i força iònica. Està compost d'aigua, electròlit, i, de vegades, diferents substàncies, com ara la glucosa, font de carboni i energia per a l'organisme, i d'alguns polisacàrids expansors. Tot i que se sol emprar com a sinònim de sèrum salí isotònic, una solució de 7,5 g de clorur de sodi en 1000 cm³ d'aigua destil·lada
Pesta Negra
La Pesta Negra fou una pandèmia, molt probablement de pesta, que possiblement s'originà el 1346 al nord de la Xina i, a través de Síria, s'estengué successivament per Anatòlia i Tràcia fins a arribar a Grècia, Egipte i els Balcans. El 1347 arribà a Sicília i des d'allà passà a Gènova; el 1348 havia infectat Suïssa i tota la península Itàlica, on només el territori del Ducat de Milà en fou parcialment estalviat. Des de Suïssa s'estengué a França i la península Ibèrica i el 1349
Malaltia
Una malaltia o infermetat és una alteració de l'estat d'un organisme o d'algun òrgan que dificulta les seves funcions vitals podent comportar com a resultat final la mort. També es pot considerar que la malaltia és un procés i l'estatus consegüent d'afecció d'un ésser viu, que es caracteritza per una alteració del seu estat ontològic de salut. L'estat i/o procés de malaltia pot ser provocat per diversos factors, tant intrínsecs com extrínsecs a l'organisme malalt, aquests factors s'anomenen
Medul·la espinal
La medul·la espinal és un cordó nerviós, blanc i cilíndric tancat dintre de la columna vertebral. La seva funció més important és conduir, mitjançant les vies nervioses que està formada, el corrent nerviós que condueix les sensacions fins al cervell i els impulsos nerviosos que duu les respostes del cervell als músculs