2021 Top Ten of Polemic for Mathematics

Definició
Una definició és una explicació del significat d'una paraula o expressió mitjançant algun llenguatge, com per exemple el matemàtic o un d'algorítmic
Angles complementaris
Dos angles són complementaris quan la suma dels seus valors és 90
Espai prehilbertià
Un espai prehilbertià o espai prehilbert és un espai vectorial proveït d'un producte escalar. Més concretament, és un parell , on és un espai vectorial sobre un cos i és un producte escalar en
Mil·lisegon
Un mil·lisegon és el període corresponent a la mil·lèsima fracció d'un segon (0,001s
Nombre senar
Els nombres senars, imparells o escarsers són aquells nombres enters que no són parells i per tant no són múltiples de 2. Els primers nombres senars són: 1, 3, 5, 7, 9,11,13 ... Sumant o restant 2 a un nombre senar s'obté un altre nombre senar. Sumant o restant una unitat a un nombre senar s'obté un altre nombre parell
Oersted (unitat)
En física l'Oersted (Oe) és una unitat de mesura de la força o la intensitat del camp magnètic (|H|). No és una unitat del Sistema Internacional. La relació amb el Sistema Internacional és amb amperes·espira per metre i és
Diàmetre
En geometria, donada una circumferència, cercle, el·lipse, esfera, el·lipsoide, etc., el diàmetre és un segment lineal tal que els seus extrems són punts d'aquesta figura i passa pel seu centre
Fal·làcia
Una fal·làcia lògica és l'aplicació incorrecta d'un principi lògic vàlid o l'aplicació d'un principi inexistent en el raonament d'una argumentació, independentment de si es basa en premisses veritables. Per accident, o a voluntat, les fal·làcies poden activar reaccions emocionals en l'audiència o l'interlocutor o s'aprofiten de les relacions socials entre la gent. L'argumentació fal·laç és freqüentment estructurada emprant patrons retòrics que ofusquen l'argument lògic, fent les fal
Prisma (geometria)
Un prisma és un poliedre que té dues cares iguals i paral·leles i cert nombre de cares laterals que són paral·lelograms. Un cas especial de prisma és el prisma rectangular, en el qual les arestes que uneixen les dues cares són perpendiculars a la base de les cares. Si aquestes unions no fan angles de 90° es tracta d'un prisma oblic
Institut Nacional d'Estadística de Ruanda
L'Institut Nacional d'Estadística de Ruanda és una agència governamental responsable de recollir, analitzar, arxivar i difondre dades estadístiques nacionals de Ruanda, amb l'objectiu d'ajudar el govern de Ruanda a prendre decisions nacionals apropiades, oportunes i basades evidències