2022 Top Ten of Conflict for Mathematics

Triangle
Un triangle és un polígon de tres costats. En geometria euclidiana tres punts diferents no alineats defineixen sempre un únic pla i un únic triangle. La branca de les matemàtiques que tracta les relacions internes dels triangles és la trigonometria
Densitat de població
La densitat de població és un mesurament de població per unitat d'àrea o de volum; és una quantitat del tipus densitat numèrica. Se sol aplicar a organismes vivents, normalment als humans, i és una mesura geogràfica (demogràfica) molt important
Camp semàntic
Un camp semàntic és una agrupació de mots que tenen un significat semblant o que es refereixen a un mateix tema. Així, per exemple, dins el camp semàntic de l'amor hi aniria l'afecte i l'amistat, però també la confiança o el matrimoni, ja que són termes que poden tenir relació amb aquell. Els camps semàntics tenen sempre un component subjectiu, perquè es basen en la connotació i no sols en la sinonímia o en relacions lèxiques
Divisor
En matemàtiques, un divisor d'un enter n, també anomenat un factor de n, és un enter que divideix n sense deixar residu
Polígon
En geometria, un polígon és una figura plana formada per un nombre finit de segments lineals seqüencials. Cadascun d'aquests segments és un costat, i cada un dels punts on s'uneixen dos costats és un vèrtex. Sovint, el terme polígon també s'utilitza per descriure l'àrea compresa dins de la figura, o la unió de la figura i l'àrea. Un n-gon és un polígon de n costats, i un polígon amb tots els angles i costats iguals s'anomena polígon regular. Un polígon és un exemple bidimensional del
Polígons convexos i còncaus
En geometria, un polígon pot ser o bé convex o bé còncau
Nombre π
En matemàtiques, π és la constant d'Arquimedes, una constant que relaciona el diàmetre de la circumferència amb la longitud del seu perímetre
Aprenentatge profund
L'aprenentatge profund és una tècnica d’extracció i transformació de noves característiques del processament de la informació, les quals poden ser de forma supervisada o no. Són algoritmes que funcionen en un sistema per capes, simulant el funcionament bàsic del cervell que s’utilitza amb les neurones. És a dir, el conjunt de capes que forma el deep learning representen les neurones del cervell. Aquest mètode va ser promogut als anys 80 per l'investigador japonès Kunihiko Fukushima, el
Sistema binari
El sistema binari és un sistema de numeració en el qual tots els nombres es representen utilitzant com a base dues xifres: zero i un. En altres paraules, és un sistema de numeració de base 2, mentre que el sistema que utilitzem més habitualment és de base 10, o decimal
Cana
Una cana o canya d'amidar fou una antiga unitat de longitud, usada a la Corona d'Aragó, el migdia francès i el nord d'Itàlia. Equivalia a 8 pams