All Time Top Ten of Polemic for Mathematics

Mediatriu
La mediatriu d'un segment és la recta perpendicular que passa pel seu punt mitjà. La mediatriu és la línia recta perpendicular a aquest segment traçada pel seu punt mitjà
Fraccions equivalents
Per obtindre fraccions equivalents a una fracció donada, es multipliquen o divideixen els dos termes de la fracció per un mateix nombre diferent de zero. Són fraccions equivalents aquelles que representen el mateix nombre racional
Fracció generatriu
La fracció generatriu és la fracció irreductible que genera un nombre decimal donat. El resultat pot ser un nombre decimal exacte, decimal periòdic pur o decimal periòdic mixt. Expressa un nombre decimal en forma de fracció. Els passos per obtenir la fracció generatriu d'un nombre decimal depenen del tipus de nombre
Fanecada
Una fanecada, faneca de puny o faneca d'horta és una unitat de mesura d'àrea usada per a mesurar camps en algunes zones del País Valencià. Equival, arredonint al sistema decimal, a 833,3 m². És l'extensió de terra que hom calcula que es pot sembrar amb una faneca de gra; i és la dotzena part d'una hectàrea. La fanecada valenciana tradicional conté quatre quartons de 50 braces i equival a 831,0964 m²
Relació d'Euler
En geometria, la relació d'Euler estableix la proporció entre el nombre de cares , arestes i vèrtex que pot tenir un políedre simple
Triangle isòsceles
Un triangle és isòsceles quan té dos costats de la mateixa longitud
Interferències gramaticals del castellà sobre el català
A causa del contacte entre llengües, als territoris on es parla català es donen interferències gramaticals —desviacions de la llengua considerada normativa— a tots els nivells de la llengua, des del més col·loquial fins al nivell de la suposada llengua estàndard dels mitjans de comunicació, i fins i tot a la llengua literària
Acotació
Una acotació és la mesura d'una característica d'un objecte que cal ser especificada en un dibuix tècnic. L'acotació, també coneguda com a delimitació o dimensió, ha de complir un conjunt de regles per facilitar la seva lectura i per tant facilitar la construcció d'una peça. Hi ha diferents usos de les acotacions
Camp semàntic
Un camp semàntic és una agrupació de mots que tenen un significat semblant o que es refereixen a un mateix tema. Així, per exemple, dins el camp semàntic de l'amor hi aniria l'afecte i l'amistat, però també la confiança o el matrimoni, ja que són termes que poden tenir relació amb aquell. Els camps semàntics tenen sempre un component subjectiu, perquè es basen en la connotació i no sols en la sinonímia o en relacions lèxiques
Angles complementaris
Dos angles són complementaris quan la suma dels seus valors és 90