All Time Top Ten of Polemic for Society

Text expositiu
Els texts expositius serveixen fonamentalment per donar informació de manera objectiva i ordenada sobre fets, idees, teories, etc., a un lector o a un oient interessat en un tema determinat
Unió Sindical de Controladors Aeris
La Unió Sindical de Controladors Aeris (USCA) és un sindicat professional espanyol, fundat el 25 de març de 1993, d'àmbit estatal i per a personal civil que es declara independent de qualsevol partit polític
Llista de verbs irregulars catalans
Els verbs irregulars són aquells que no segueixen el model de la flexió regular, és a dir, que presenten variacions al lexema i al morfema. En català, tots els verbs de la primera conjugació són regulars excepte dar, anar i estar, en la segona conjugació molts verbs són irregulars i en la tercera conjugació la majoria dels verbs incoatius i dels purs són regulars
Determinant (llengua)
Un determinant és la categoria morfològica que acompanya a un nom o substantiu. Pertany a les categories variables, puix que admet flexió de gènere i nombre. És una categoria que agrupa elements que tenen diferent comportament sintàctic i diversa càrrega semàntica
Humanisme
L'humanisme és un moviment de renovació cultural que va sorgir a Itàlia, al segle xiv, i que va ser expandit per Europa durant els segles xv i xvi
Pseudoderivat
Les paraules pseudoderivades són aquelles paraules cultes que no s'escriuen com la resta de paraules de la mateixa família, ja que provenen directament del llatí i no de paraules catalanes
Temps verbal
El temps verbal és una característica pròpia de moltes llengües per a distingir esdeveniments presents, passats, futurs o imaginaris. D'altres llengües expressen el temps amb vocables propis o morfemes. Per a veure la conjugació del temps verbal en català, consulteu Flexió verbal del català
Sector secundari
El sector secundari d'una economia es refereix als sectors econòmics de la vida que creen productes finals: la indústria, mineria, producció d'energia i construcció. Les activitats que el constitueixen són basades en l'extracció i transformació de matèries primeres en altres productes. Aquest sector fa ús de la producció del sector primari per manufacturar productes finals o productes que poden ser utilitzats per altres negocis, per l'exportació o per vendre als consumidors finals. Aquest sector
Polis
A la Grècia clàssica, la polis és la ciutat estat, el marc essencial on es desenvolupà i s'expandí la civilització grega fins a l'època arcaica. La unificació entre el nucli urbà i el camp, característica essencial de la polis arcaica i clàssica, no es complí fins a la segona meitat del segle vii aC
Deslocalització
La deslocalització és el trasllat de les activitats de serveis o de producció cap a altres llocs fora de l'espai tradicional d'una empresa. De vegades s'utilitza la paraula anglesa offshoring. Els motius poden ser entre d'altres cost laboral, incentius fiscals o financers, normes socials o de medi ambient